Privacyverklaring

Privacyverklaring


Privacyverklaring  supportersclub “Alle  Vogels Vliegen” 
 
Supportersclub “Alle Vogels Vliegen” van S.V. “de Valleivogels hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het gaat hierom voor welk doel verzamelen wij en gebruiken wij deze gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Supportersclub AVV houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Verwerking  van  persoonsgegevens  van  leden
 
Supportersclub AVV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :
- Voor -en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
- E-mailadres(sen)
 
Bijzondere  en/of  gevoelige  persoonsgegevens  die  wij  verwerken
 
Het AVV organiseert diverse activiteiten en het kan voorkomen dat u of uw kind(eren) op een foto op de website van S.V. “de Valleivogels” (www.valleivogels.nl) en/of op sociale media van het AVV staat.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar mlveenendaal@hetnet.nl.
 
De supportersclub is niet verantwoordelijk voor of aanspreekbaar op het plaatsen van foto’s op sociale media door individuele personen, leden of groep leden.
 
Het AVV organiseert haar activiteiten zowel binnen als buiten sportpark De Bree-West te Scherpenzeel. In het clubhuis van S.V. “de Valleivogels is camerabewaking geïnstalleerd. Beelden worden twintig dagen bewaard en er is een protocol voor het bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is. Het protocol is opgesteld en in het bezit van het hoofdbestuur van Valleivogels.
 
Waarom  wij  gegevens  nodig  hebben
 
Supportersclub AVV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Inschrijving als lid bij de supportersclub
- Afhandelen van uw contributie en andere betalingen
- Informeren over (sport-)activiteiten
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering
 
Hoe  lang  wij  gegevens  bewaren
 
Supportersclub AVV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van persoonsgegevens is zeven jaren (wettelijk verplicht) na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).
 
Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en
evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.
 
Delen  met  anderen
 
Supportersclub AVV deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 
Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in een excel-bestand die in het bezit is bij de penningmeester en de voorzitter.
 
Gegevens  inzien,  aanpassen  of  verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van onze vereniging. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mlveenendaal@hetnet.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.
 
Beveiliging
 
De supportersclub AVV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mlveenendaal@hetnet.nl
 
Vragen
 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacybeleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij mlveenendaal@hetnet.nl

 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!